சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

  Introduction       Sindhi Educational Society      Board of Management      Our Guiding Lights       Photo Galleries

Welcome to Sindhi College of Arts & Science

story_img

Our Profile

Sindhi college of Arts & Science was established by the Sindhi Educational Society during the academic year 1991-92 as a self-financing college affiliated to the University of Madras, Chennai.

Sindhi college was established in the academic year 1991-1992. The college has a sprawling 22 acres site and is housed in an elegant three storeyed building with neccessary facilities in accordance with the regulations of the Government and the University. The college has set up excellent computer labs for UG and PG classes and also good facilities for Visual Communication courses.

There are over 2000 students on the rolls studying in both UG and PG courses. There are more than 105 dedicated lecturers in various faculties and they are ably guided by an experienced Principal. A good number of them are from rural background. Besides formal academic instructions, the College also provides ample opportunities for Co-Curricular and Extra-Curricular Activities.

A Student Councelling-Tutorial System is being offered in the institution and this caters to the problems of students and they are guided properly for excellence in achievements by the tutors with personal care. The College conducts English Bridge Courses along with an efficient Linguaphone System to improve their communication skills.

The College has a N.S.S. Unit with one Programme Officer and 100 NSS Volunteers. The NSS and the Youth Red Cross Wing enable the students to get involved with the society and its requirements.