சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

Sindhi College - Administration Office

map_icon

Get In Touch

To get in touch, complete this form and we'll get back to you as quickly as possible.

402, Shivalaya 'A' Block, 4th Floor,2, Ethiraj Salai, Egmore, Chennai-600 008.

(044) 2826 1497 / 6531 9540

office@sindhicollege.in
sindhicollege91@gmail.com

Any Que?

Get in Touch