சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   

  Admission Procedure      Admission Eligibility

Admission Eligibility

 B.A. Tourism & Travel Management - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with any subject
B.Sc. Mathematics - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Mathematics as one of the subjects
B.Com. General - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Commerce with Accountacy and Economics.
B.Com. Corporate Secretaryship - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Commerce with Accountacy and Economics.
B.B.A - Pass in Higher Secondary examination or equivalent
B.Com. Information Systems Management - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Computer Science with Commerce, Accountacy and Economics
B.Sc. Computer Science - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with General Mathematics/Business Maths/Computer Science/Statistics
B.C.A - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with General Mathematics/Business Maths/Computer Science/ Accountancy
B.Sc. Visual Communication - Pass in Higher Secondary examination any group or equivalent