சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

  Admission Procedure      Admission Eligibility

Admission Eligibility

 B.A. Tourism & Travel Management - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with any subject
B.Sc. Mathematics - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Mathematics as one of the subjects
B.Com. General - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Commerce with Accountacy and Economics.
B.Com. Corporate Secretaryship - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Commerce with Accountacy and Economics.
B.B.A - Pass in Higher Secondary examination or equivalent
B.Com. Information Systems Management - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with Computer Science with Commerce, Accountacy and Economics
B.Sc. Computer Science - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with General Mathematics/Business Maths/Computer Science/Statistics
B.C.A - Pass in Higher Secondary examination or equivalent with General Mathematics/Business Maths/Computer Science/ Accountancy
B.Sc. Visual Communication - Pass in Higher Secondary examination any group or equivalent