சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

  Introduction       Sindhi Educational Society      Board of Management      Our Guiding Lights       Photo Galleries

Sindhi Educational Society

story_img

Sindhi Educational Society was established during the academic year 1974-1975 has been accomplishing accolades for its multi-faceted projects and programs for distinguished services towards the cause of education. This committee is proudly associated in the cause of education to support all the students to pursue quality education from Pre-KG to Post Graduation under their benovalent service. Sindhi Educational society has been running successfully the following educational institutions.

Sindhi Model Senior Secondary School (CBSE) - (Established 1974)

Sindhi Model Senior Secondary School (CBSE) has been achieving meritorious results in the board examination since its inception. According to the recent Google Review our CBSE School has been listed for Star Scale Rating at 4.5/5 among the Chennai City Schools.

Sindhi College of Arts & Science - (Established 1992)

Sindhi College of Arts & Science at Thiruverkadu is meeting up the great race for admission into various courses achieving University Ranks which provides best prospects for bright carrier.

Sindhi Model Matriculation Higher Secondary School - (Established 2011)

Sindhi Model Matriculation Higher Secondary School has been upgraded to Higher Secondary level which has been praised for its infra-structure and education.