சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   

Faculty Profile - B.Sc (Mathematics)

Mr. G. Sundar
Head of the Department

Work Experience : 30 Years

Qualification : M.Sc(Maths)., M.C.A., M.phil(CS)., PGDCA., (Ph.D)

Mr. L. Vigneswaran
Assistant Professor

Work Experience : 16 Years

Qualification : M.Sc(CS)., M.phil(CS)., (Ph.D)

Mrs. P. Patchaiammal
Assistant Professor

Work Experience : 15 Years

Qualification : M.Sc(M)., M.Sc(CS)., M.phil(CS), PGDCS, SET & NET., (Ph.D)

Mr. V. Jaya kumar
Assistant Professor

Work Experience : 14 Years

Qualification : M.Sc(CS)., M.phil(CS)., B.Ed., NET.

G. Uma Srisha
Assistant Professor

Work Experience : 9 Years

Qualification : M.Sc(IT)., M.phil(CS).