சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

Faculty Profile - B.A. (Tamil)

Dr. T. Prahalathan
Head of the Department

Work Experience : 26 Years

Qualification : M.A., M.PHIL., M.A (English)., B.Ed., Ph.D, D.J, NET

Dr. Mary Arockia Cletus Kala
Associate Professor

Work Experience : 21 Years 8 months

Qualification : M.A(Tamil)., M.A(Ling.)., M.phil., Ph.D., DEAS., SET., NET

Dr. S.P. Induja
Associate Professor

Work Experience : 12 Years 6 months

Qualification : M.A(Tamil)., M.A(Ling.)., D.J., M.phil., Ph.D., SET

Dr. G. Vani Jothi
Associate Professor

Work Experience : 17 years

Qualification : M.A(Tamil)., M.A(Linguistics)., D.F., M.phil., Ph.D., NET

Dr. N. Subbulakshmi
Associate Professor

Work Experience : 19 Years

Qualification : MA., M.Phil., Ph.D., NET., Dip in Saiva siddh., PGDME., PGDIC

Dr. P. Suba
Assistant Professor

Work Experience : 5 Years

Qualification : M.A(Tamil)., M.phil., Ph.D., NET & SLET., D.M.E

Dr. A .Jayabal
Assistant Professor

Work Experience : 4 Years 6 Months

Qualification : M.A(Tamil)., M.A(Linguistics)., M.A(HR)., M.phil., B.Ed., Ph.D., D.M.E., D.F.M.M., D.H., NET

Mr. S. Karthik
Assistant Professor

Work Experience : 10 Years

Qualification : MA., MPhil., SET., DAS

-

Dr. D. Karthikeyan
Assistant Professor

Work Experience : 5 Years

Qualification : M.A., M.Phil., Ph.D., NET., SET., CILP

Dr. G. Perumal
Assistant Professor

Work Experience : 7 Years

Qualification : MA., B.Ed., MPhil., SET., Ph.D

Dr. V. Dilli Babu
Assistant Professor

Work Experience : 1 Year

Qualification : MA., MPhil., Ph.D., NET., Dip. in Manuscript, Dip. in Thirumandiramum Vazhviyalum (Yoga)

Mr. D. Hari
Hindi Professor

Work Experience : 25 Years

Qualification : M.A ., M.PHIL., B.Ed., PGDT