சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   

Faculty Profile - College Office Staffs

Mrs. D. Saradhambal
Admin Senior Officer

Work Experience : 15 Years

Qualification : M.A., PGDCA

Ms. K. R. Nalini
Admin Officer

Work Experience : 14 Years

Qualification : B.Com

Mrs. B. Rajeswari
Admin Officer

Work Experience : 5 Year

Qualification : B.Sc

Mrs. Rubanya
Librarian

Work Experience : 8 Years

Qualification : B.Sc., B.LIS

Faculty Profile - College Lab Assistants

Shri. V. Murugan
Lab Assistant (Comp.Sci Dept)

Work Experience : 11 Years

Qualification : D.C.E., MCITP., CCNA.,

Mr. K. Rajesh
Lab Assistant (BCA Dept)

Work Experience : 11 Years

Qualification : B.C.A., DECE

Mr. M. Jayakumar
Lab Assistant (Vis.Comm Dept)

Work Experience : 8 Years

Qualification : M.Sc (IT)., [M.Phil (C.S)].,