சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

  Introduction       Sindhi Educational Society      Board of Management       Our Guiding Lights      Photo Galleries

Our Guiding Lights

 Shri Keshavadas J.Jashani 1992 - 2001
Shri Lachmandas Khushiram 2001 - 2010
Shri Nandlal Pokardas 2010 - 2020
Shri Rajalal Nichani 2021 - till date