சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   

  Introduction       Sindhi Educational Society      Board of Management       Our Guiding Lights      Photo Galleries

Our Guiding Lights

 Shri Keshavadas J.Jashani 1992 - 2001
Shri Lachmandas Khushiram 2001 - 2010
Shri Nandlal Pokardas 2010 - 2020
Shri Rajalal Nichani 2021 - till date