சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

  Placement      Playground       Transport      Canteen       Computer Lab

Academic Year Wise - Placement Report

 S.No Name of the Company No. of Students Selected
1 CTS 1
2 VIRTUSA 2
3 INDUS MOTORS 40
4 HCL BPO 4
5 ASPIRE MINDS 4
6 EUREKA FORBES 40
7 APOLLO HOSPITAL 4
8 ICICI BANK 2
Total 97