சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   


  Under Graduate      Post Graduate    

Under Graduate Courses

 


s
1 B.Sc. (Visual Communication) bscviscom@sindhicollege.in
2 B.Sc. (Computer Science) bsccs@sindhicollege.in
3 B.C.A bcadept@sindhicollege.in
4 B.Com. General bcomgen@sindhicollege.in
5 B.Com. (Information Systems Management) bcomism@sindhicollege.in
6 B.Com. (Corporate Secretaryship) bcomcs@sindhicollege.in
7 B.B.A bba@sindhicollege.in
8 B.Sc. Mathematics bscmaths@sindhicollege.in
9 B.A. Tourism & Travel Management battm@sindhicollege.in
10 B.A. English baenglish@sindhicollege.in
11 B.A. Tamil batmil@sindhicollege.in
12 B.A. Economics baeconomics@sindhicollege.in