சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   


  Under Graduate      Post Graduate    

Under Graduate Courses

 


s
1 B.Sc. (Visual Communication) bscviscom@sindhicollege.in
2 B.Sc. (Computer Science) bsccs@sindhicollege.in
3 B.C.A bcadept@sindhicollege.in
4 B.Com. General bcomgen@sindhicollege.in
5 B.Com. (Information Systems Management) bcomism@sindhicollege.in
6 B.Com. (Corporate Secretaryship) bcomcs@sindhicollege.in
7 B.B.A bba@sindhicollege.in
8 B.Sc. Mathematics bscmaths@sindhicollege.in
9 B.A. Tourism & Travel Management battm@sindhicollege.in
10 B.A. English baenglish@sindhicollege.in
11 B.A. Tamil batamil@sindhicollege.in
12 B.A. Economics baeconomics@sindhicollege.in