சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

  Sports       Rotary Club      Women's Cell      Humours Club       Yoga Club       Readers Club

Women’s Cell (2020 – 2021)1. Dr. D. Mary Arockia Cleatus Kala Associate Professor, Department of Tamil Coordinator
2. Dr. V. Hemalatha Associate Professor & HOD, UG/PG Dept of Commerce Member - 1
3. Mrs. T. Sujatha HOD, Department of Computer Science Member - 2
4. Mrs. S. Shobana HOD, Department of English Member - 3
5. Dr. R. Kokila Associate Professor & HOD, Department of Mathematics Member - 4
6. Dr. C. Maheswari HOD, Department of Social Work Member - 5
7. Mrs. P. Sudha Rani HOD, Department of Tourism & Travel Management Member - 6
8. Mrs. T. Rubanya HOD & Librarian, Sindhi College Member - 7
9. Mrs. S. Manjula Assistant Professor, Department of Business Administration Member - 8
10. Mrs. P. Patchaiammal Assistant Professor, Department of Computer Application Member - 9
11. Mrs. R. Kavitha Assistant Professor, Department of Information Systems Management Member - 10
12. Mrs. L. I. Mary Pauline Assistant Professor, UG & PG Department of Commerce Member - 11
13. Dr. S.P. Induja Associate Professor, Department of Tamil Member - 12
14. Mrs. A. Archana Assistant Professor, Department of Corporate Secretaryship Member - 13
15. Mrs. Pallavi Alai Assistant Professor, Department of Human Resource Management Member - 14
16. Ms. Shrilakshmi Ramesh Assistant Professor, Department of Visual Communication Member - 15
17. Mrs. B. Vijaya Samundeeswari Assistant Professor, Department of Economics Member - 16
18. Miss. K. R. Nalini Admin. Staff, Sindhi College Member - 17
19. Mrs. B. Rajeswari Admin. Staff, Sindhi College Member - 18