சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி    Admission open for the academic year 2021 -2022 - Click the link to apply https://forms.gle/vN7A1hMjbZtp2KoAA   

Latest / Recent Events

1.00pm


"Tamil Department Event"


சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை – 77, தமிழ்த்துறை இளங்கலைத் தமிழ் இரண்டாமாண்டு மாணவர்கள் ஒருங்கிணைக்கும் வெள்ளி நூல் (வெள்ளிதோறும் ஒரு நூல் அறிமுகம்) - நாள் & நேரம் : 1.10.2021 / பகல் 11.00 மணியளவில் நடைபெற்றது

01

OCT
2021

Next Upcoming Eventsசிந்திக்கல்லூரி, சென்னை - 77, தமிழ்த்துறை தமிழ் இலக்கியப்பேரவை நடத்தும் இணையவழி சொற்பொழிவு தலைப்பு வள்ளலாரின் மகத்துவமும் மருத்துவமும் - நாள் : 11.10.2021 - நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி


UG / PG Students - Admission Open for the Academic Year 2021-2022

 

 

Welcome to Sindhi College

Placement Facilities