சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை இலக்கியப் பேரவை சார்பில் 30.04.2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு இணையவழியில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.   
  Sports       RC      NSS       NCC       RRC   YRC

National Service Scheme (NSS)

2018 - 2019

Kerala Flood Relief Fund - 2018

NSS Orientation Program - 2018

Human Rights at MCC Training Program - 2018